Loading

Το καλάθι σας είναι άδειο Άδειο Καλάθι

Όροι Διαγωνισμού στο Instagram: “Το Perfect Match”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία εδρεύει στο ΒΙΟ.ΠΑ, Άνω Λιοσίων επί της Εβδόμης και Πεντηκοστής οδού, αριθμός 15, Τ.Κ. 13341 Αθήνα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 084689402000 και ΑΦΜ 094458113 και είναι Master Franchisee της αλυσίδας με την επωνυμία Domino’s Pizza στην Ελλάδα (εφεξής η «Διοργανώτρια) διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο “To Perfect Match” με δώρο 5 Domino’s γεύματα για του Αγ. Βαλεντίνου στη σελίδα της Domino’s Pizza Greece στο Instagram (https://www.instagram.com/dominosgreece ).
 
2) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
 
3) Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 
4) Η διάρκεια της ενέργειας ορίζεται από την Τετάρτη 10/02/2021 στις 12:00 μμ μέχρι την Παρασκευή  12/02/2021 στις 15:30 μμ. (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος.
 
5) Για τη συμμετοχή στην ενέργεια θα πρέπει ο χρήστης να κάνει 1) follow την σελίδα @dominosgreece και 2) comment στο αντίστοιχο post του διαγωνισμού στο Instagram κάνοντας mention τον / την αγαπημένο / η του / της .
 
6) Πέντε (5) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές θα ανακηρυχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 16:00.
 
7) Το δώρο περιλαμβάνει ένα γεύμα αποτελούμενο από δύο (2) πίτσες “Valentina” για τις 14/02/2021. Το δώρο θα παραδοθεί σε διεύθυνση που θα μας υποδείξει ο νικητής εφόσον η διεύθυνση αυτή εξυπηρετείται από κατάστημα Domino’s ή με παραλαβή από το κατάστημα στην περίπτωση που η διεύθυνση βρίσκεται εκτός από τα όρια εξυπηρέτησης των καταστημάτων.
 
8) Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητής, σε οποιοσδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.
 
9) Οι νικητές θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο προφίλ τους στο Instagram με τα οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας μέσα σε διάστημα μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση, ή αν ευρεθεί αλλά δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το δώρο του τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 
10) Η DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος ή/και να το ακυρώσει, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο με ανακοίνωσή της στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook.
 
11) Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 
12) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της ή τρίτων εμπλεκομένων στη διοργάνωση του Προγράμματος, η DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται και δικαιούται να ακυρώσει οριστικά το Δώρο, χωρίς να προσφέρει εναλλακτικά, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
 
13) Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
 
14) Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη  DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της  DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 
15) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της  DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου,), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας. Η DAUFOOD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIA φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο.
 
16) Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Domino’s.
 
18) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.

Domino’s Pizza Tracker: Μύθοι και πραγματικότητα

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των Dominoers ανά τον κόσμο πιστεύει με βεβαιότητα ότι το Domino’s Pizza Tracker® λειτουργεί με κάποιου είδους αυτοματοποιημένη αντίστροφη μέτρηση. Ήρθε όμως η ώρα να καταρρίψουμε αυτόν τον μύθο!   Ενώ το μόνο countdown πο … Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα δείχνει το ιδανικό τυρί για την τέλεια πίτσα!

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το ιδανικό τυρί για την τέλεια πίτσα; Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Auckland δίνουν την δική τους απάντηση! Αυτή η έρευνα είναι από εκείνες που έγιναν όχι απλά για να δώσουν απάντηση σε ένα τα ερωτήματα που … Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ